Join our Social media channels to get the latest discounts

Newsletter

Udemy
Obsesif Kompulsif Bozukluk Coupon
Health & Fitness

[56% Off] Obsesif Kompulsif Bozukluk Course Coupon

Updated: by saadmerie
Expired

Obsesif Kompulsif Bozukluk


3.0 hr
Turkish
20$ 44.99$
Get the coupon in the end of description.

Description

​Obsesif kompulsif bozukluk (ICD-10'da OKB, F42), kişinin belirli rutinleri tekrar tekrar ("zorlamalar" olarak adlandırılır) yapma ihtiyacı hissettiği veya tekrar tekrar ("obsesyonlar" olarak adlandırılır) belirli düşüncelere sahip olduğu zihinsel bir bozukluktur. Kişi, düşüncelerini veya faaliyetlerini kısa bir süre boyunca kontrol edemez. Sık karşılaşılan zorlamalar arasında el yıkama, eşyaların sayılması ve bir kapının kilitli olup olmadığını kontrol etme sayılabilir. Nedeni bilinmemekle birlikte, her iki özdeş ikiz, her iki özdeş olmayan ikizden daha sık etkilenen bazı genetik bileşenler var gibi görünmektedir. Risk faktörleri arasında çocuk istismarı veya strese neden olan başka bir olay vardır. Bazı vakaların enfeksiyonları takiben meydana geldiği belgelenmiştir. Benzer semptomları olan diğer bozukluklar arasında anksiyete bozukluğu, majör depresif bozukluk, yeme bozuklukları, tik bozuklukları ve obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu yer almaktadır. Anlaşılır bir dille ve benzer konuların da eklerde verildiği bu kurs size çok faydalı olacak. Bu kursta çok daha fazlasını bulacaksınız.​

Bu kurs, bu psikolojik bozukluk ile ilgili çok bilgi çermektedir.

Eşyaları atmamak, istifleme bozukluğunun özelliğini, Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB) olarak tanımlıyoruz. Örneğin, zararı önlemek için istifleme, OKB'de de görülebilir. Bu semptom boyutları, bazı yönlerden OKB'nin görünüşte homojen bir bozukluk olduğunu gösteren dünya çapında gözlemlenmiştir. Yine de OKB, titizlik, obsesif kıskançlık ve müzikal obsesyonlar gibi daha az yaygın semptomlarla kendini gösterebilir4-6. Kaçınma, OKB'nin bir diğer önemli özelliğidir; bireyler, takıntıların tetiklenmesini önlemek için bir dizi faaliyeti kısıtlayabilir.

Ruhsal bozuklukların başlıca uluslararası sınıflandırmaları, Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı (DSM) ve Uluslararası Hastalık Sınıflandırması (ICD), her biri OCRD'ler7,8 hakkında bir bölüm sunmuştur (Şekil 1). OKB ve diğer OCRD'ler arasında, kesişen komorbiditeler ve aile öyküsü de dahil olmak üzere önemli örtüşmeler olmasına rağmen9,10, bunların biyolojisi, değerlendirmesi ve yönetiminde de önemli farklılıklar vardır7,8. Bu Primer, OKB'nin epidemiyolojisi ve değerlendirmesini, patogenezini ve altta yatan mekanizmalarını ve klinik yönetimini tartışır. Ek olarak, bu Primer, OKB ile ilişkili yaşam kalitesi (QOL) konularını ve önemli araştırma sorularını tartışır.

OKB'nin başlangıçta oldukça nadir olduğuna inanılıyordu. Bununla birlikte, ruhsal bozuklukların teşhisi için operasyonel ölçütleri kullanan ilk titiz toplum araştırmaları, OKB'nin en yaygın ruhsal bozukluklardan biri olduğunu göstermiştir11 ve OKB'nin küresel hastalık yüküne12 önemli bir katkı yaptığı tahmin edilmektedir. Daha yakın tarihli ulusal temsili araştırmalar, rakamlar bölgeler arasında farklılık gösterse de, OKB'nin yaşam boyu yaygınlığının %2-3 olduğunu ve önemli komorbidite ve morbidite ile ilişkili olduğunu doğrulamıştır13. OKB veya semptomatolojisinin az sayıda sosyodemografik ilişkisi epidemiyolojik çalışmalarda gösterilmiştir14,15. OKB toplumda erkeklere göre kadınlarda daha sık görülürken, klinik örneklerde kadınların erkeklere oranı genellikle oldukça eşittir. Benzer şekilde, OKB, düşük gelirli, orta gelirli ve yüksek gelirli ülkelerde olduğu kadar sosyoekonomik sınıflardaki bireylerde de bulunur.

OKB tipik olarak yaşamın erken dönemlerinde başlar ve uzun bir süreye sahiptir. Ulusal Komorbidite Araştırması Tekrarlama (NCS-R) çalışmasında, erkeklerin yaklaşık dörtte biri 10 yaşından önce başlamıştır14. OKB, bazı kadınlarda peripartum veya postpartum dönemde ortaya çıkabilmesine rağmen, kadınlarda genellikle ergenlik döneminde ortaya çıkar16. Erken başlangıç yaşıyla uyumlu olarak, yaşam boyu OKB'nin en güçlü sosyodemografik yordayıcısı yaştır ve 18-29 yaşlarındaki bireylerde başlama olasılığı en yüksektir14. Bununla birlikte, 30 yaşından büyük kişilerde birkaç başlangıç meydana gelir. Uzunlamasına klinik ve toplum çalışmaları, önemli sayıda bireyde remisyon meydana gelebilmesine rağmen, OKB semptomlarının onlarca yıl sürebileceğini göstermiştir.

Bu kursta sunulan bilgiler sürekli güncellenmektedir. Alacağınız Udemy sertifikasının size hayatınızda ve kariyerinizde, kendinizi geliştirmesinin yanında çok fırsatlar sunacağını biliyoruz. Bu kurstaki bilgilerin öğretmenleriniz, akademisyenlerimiz ve uzman teknik ekibimizce sürekli olarak eklenerek derslerin arttırılması, sık aralıklarla kursunuzu kontrol etmenizi gerektirir. Ömür boyu ulaşımız olan bu kurs, bu sayede size daha güncel ve farklı yaklaşımdaki bilgileri sunmaya devam edecektir.

If the coupon is not opening, disable Adblock, or try another browser.
Share this coupon

Follow Us

Get our Mobile App

Get it on Google Play

Newsletter

© Copyright | Real.Discount 2017-2023. All Rights Reserved.